What's on

29
October 2023
Sunday
7:00 pm
QR Code

Vocal evening
6+

The Silver Lyre Festival

Ensemble
Petrov
Dunaevsky
Solovyov-Sedoy
Kolmanivsky
Frenkel
Muradeli
Varlamov
Markov
Portnov
Krylatov
Gamalia
Milyutin
Shangin-Berezovsky
Kolker
Pozhlakov

Organizers

Philharmonic Society
Grand Hall:
191186, St. Petersburg, Mikhailovskaya st., 2
+7 (812) 240-01-80, +7 (812) 240-01-00
Small Hall:
191011, St. Petersburg, Nevsky av., 30
+7 (812) 240-01-70
Write us:
Box office opening hours: 11 am to 8 pm (on concerts days to 8.30 pm)
Lunch Break: 3 pm to 4 pm
Box office opening hours: from 11 am to 7 pm (on concerts days to 7.30 pm)
Lunch Break: 3 pm to 4 pm
© 20002024
Saint-Petersburg Philharmonia