What's on

25
Monday
7:00 pm
QR Code

Dmitry Shostakovich
6+

Quatrain Quartet
Andrey Rostsik
violin
Yana Shchegoleva
violin
Evgeny Shchegolev
viola
Vladimir Slovachevsky
cello
Shostakovich
String Quartet No. 7
String Quartet No. 10
Haydn
String Quartet in B-flat major
Grand Hall:
191186, St. Petersburg, Mikhailovskaya st., 2
+7 (812) 240-01-80, +7 (812) 240-01-00
Small Hall:
191011, St. Petersburg, Nevsky av., 30
+7 (812) 240-01-70
Write us:
Box office opening hours: 11 am to 8 pm (on concerts days to 8.30 pm)
Lunch Break: 3 pm to 4 pm
Box office opening hours: from 11 am to 7 pm (on concerts days to 7.30 pm)
Lunch Break: 3 pm to 4 pm
© 20002024
Saint-Petersburg Philharmonia